Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1660/TCT-CSV/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10
Địa chỉ: Số 10, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48/CV-13 ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Khoản 3 Điều 19 Chương VI quy định:

"Điều 19. Thuế suất ưu đãi

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định".

+ Tại Khoản 1 Điều 20 Chương VI quy định:

"Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

d) Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ".

+ Tại Khoản 3 Điều 18 Chương VI quy định:

"3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô...) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 là cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện về danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập có được từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa, cụ thể mức ưu đãi như sau:

- Về thuế suất:

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động.

- Về thời gian miễn, giảm thuế:

+ Nếu khi chuyển đổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 mà Bệnh viện vẫn hoạt động trong quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 64121000410 ngày 3/8/2011, không đầu tư mở rộng thì Bệnh viện đa khoa số 10 tiếp tục được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN của Trung tâm y khoa số 10 cho khoảng thời gian còn lại.

+ Nếu khi chuyển đổi từ Trung tâm y khoa số 10 thành Bệnh viện đa khoa số 10 có gắn với hoạt động đầu tư mở rộng so với quy mô, phạm vi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 64121000410 ngày 3/8/2011 thì Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 phải hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng và phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa số 10 biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577